Taalonderwijs


Mijn eerste onderzoekproject (in 1972) had betrekking op het onderwijs in lexicale vaardigheden in het basisonderwijs. Met een groep studenten onder leiding van Dr. Wim Drop onderzochten we hoe leerlingen van de 4e-6e klas werden geoefend in het omschrijven van woordbetekenissen. Daartoe analyseerden we in een aantal lesboekjes de vragen naar wordbetekenissen die gesteld werden bij leeslesjes. Als theoretisch kader gebruikten we daarbij de klassieke definitieleer. De conclusies uit het onderzoek was dat de klassieke definitiesoorten veelvuldig aan de orde kwamen, maar dat er geen systematische opbouw zat in de wijze waarop dat gebeurde.


Publicaties over taalonderwijs

Drop, W., Jordaan, M., Steehouder, M. & De Vries, E. (1973). Wat betekent dat woord? Zeven typen van vraag en antwoord. Onderwijs en opvoeding 25 (1), 20-23.

Drop, W., Jordaan, M., Steehouder, M. & De Vries, E. (1974). Een systeem van lexicale vragen in het moedertaalonderwijs. Pedagogische studieën 51, 475-485.